بررسی روابط اسپهبدان مازندران و شیعیان امامیه

در دوره سلجوقیان

نویسندگان: رمضانپور، محمد؛ قاضی‌پور شیروان، طاهره؛ باغانی خانلق، معصومه
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی تاریخ نو، سال ششم، شماره ۱۴

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵
دریافت فایل
اسپهبدان یا ملوک جبال دومین شاخه از خاندان باوندیه بودند که توانستند در اواخر سدۀ پنجم و ششم در مازندران حکومت کنند. این خاندان نقش مهمی در اعتلای فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی شیعیان دوازده امامی ایفا نمود. بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی روابط اسپهبدان مازندران و شیعیان امامیه در دورۀ سلجوقیان می باشد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دورۀ دوم حکومت اسپهبدان، مقارن با افزایش شمار شیعیان دوازده امامی در سراسر ایران، به ویژه مازندران بوده است. همچنین این خاندان نقش مهمی در مبارزه با اسماعیلیان و دوری جستن از آنان در شرایط بحرانی دوره سلجوقیان داشت. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می‌باشد که از منابع تاریخی دست اول بهره برده شده است.
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما