سیاست در چرند و پرند دهخدا

نویسنده: یزدانی، سهراب
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی مجله تخصصی گروه تاریخ دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۸، شماره پیاپی چهارم

شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
دریافت فایل
مقاله های طنز آمیزی که با عنوان چرند پرند به قلم دهخدا در روزنامه صوراسرافیل منتشر می شدند بی تردید در زمره شاهکارهای ادبی معاصر فارسی به شمار می آیند اما آن مقاله ها تنها به علت ارزش ادبی خود اهمیت ندارند دهخدا به هنگام نگارش چرند پرند دو هدف رادنبال می کرد یکی آن که مسائل حساس سیاسی و اجتماعی را در پوشش طنز باز گوید و از این راه از خشم مخالفان و فشار سانسور در امان بماند دیگر آن که چنان مسائلی چنان بگوید که افراد عامی و بی سواد جامعه نیز از آنها سر در بیاورند بنابرابن می توان گفت که چرند پروند اساسا نوشته ای سیاسی و اجتماعی بود که از یک سو به مسائل جاری سیاسی می پرداخت از سوی دیگر مسائل ژرف اجتماعی و فرهنگی را بیان می کرد مقاله حاضر بر آن است که برای درک محتوای واقعی چرند پرند باید پوسته طنز آن را شکافت و به هسته درونی اش دست یافت توجه این مقاله بر بخش سیاسی چرند پرند است اگر این بخش با دقت بررسی شود هم آگاهی دست اولی از مبارزه سیاسی عصر مجلس یکم در اختیارمان قرار می گیرد هم با گوشه ای از اندیشه سیاسی دهخدا در آن عصر آشنا می شویم.
کلیدواژه‌ها
ادبیات فارسی؛ چرند و پرند؛ دهخدا؛ صوراصرافیل؛ طنز اجتماعی
نظر شما