طالبوف، غرب و تجدد

سیری در اندیشه میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

نویسنده: رحمانیان، داریوش
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۳۸۶، شماره ۲ دوره ۵۸
پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵
دریافت فایل
این مقاله دیدگاه های طالبوف را درباره وجوه گوناگون تمدن جدید غرب، آزادی، دموکراسی، علم و تعلیم و تربیت و استعمار، به کوتاهی بررسی می کند. چگونگی برخورد ایرانیان با تمدن غربی و پیدایش فرنگی مابی یا غربزدگی نیز مبحثی است که دیدگاه های طالبوف پیرامون آن به کوتاهی مورد اشاره قرارگرفته است .با این هدف که نقش و جایگاه و تاثیر او در پیدایش«گفتمان غربزدگی»در ایران قرن بیستم معین و شناخته گردد
نظر شما