کاربست نظریه ها مدلها و مفاهیم در تاریخ باستان

کتاب کاربست نظریه ها مدلها و مفاهیم در تاریخ باستان تالیف نویل مورلی و ترجمه فرهاد نام برادرشاد

کتاب کاربست نظریه ها مدلها و مفاهیم در تاریخ باستان تالیف نویل مورلی و ترجمه فرهاد نام برادرشاد توسط نشر تخصصی مورخان منتشر گردید....
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
کتاب نویل مورلی راهنمایی کاربردی و انتقادی برای محققان است تا از طریق آن چگونگی کاربرد نظریه ها، طرح ها و مفاهیم را در تاریخ باستان دریابند. همچنین خوانندگان با کمک این کتاب می توانند برای تفسیر شواهد تاریخی خود و ارزیابی کار دیگران، از نظریه استفاده کنند. این کتاب ایده ها و نظریه هایی کلیدی را بررسی می کند که طیف وسیعی از موضوعات تاریخ باستان مانند جامعه، اقتصاد، محیط زیست، جنسیت، تمایلات جنسی، اسطوره و عقلانیت را در بر می گیرد.
کتاب کاربست نظریه ها، مدل ها و مفاهیم (Theories, Models and Concepts in Ancient History) در قالب ۲۱۶ صفحه در تابستان سال ۹۸ شمسی با ترجمه فرهاد نام برادرشاد توسط انتشارات مورخان به چاپ رسیده است. کتاب حاضر شامل «سخن مترجم»، «تقدیر و تشکر نویسنده و مبحث سخن از نظریه»، و شش فصل («رویکردها»، «باستان و مدرن»، «محدودیت های ممکن»، «طبقه و وضعیت»، «احساس هویت»، «اسطوره و عقل») مطالب کتاب به همراه کتاب شناسی و نمایه تشکیل شده است
نظر شما