فراخوان مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

با محوریت اندیشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جنبش مشروطه
با هدف بررسی آرا و افکار رهبران جنبش مشروطه و تاثیرپذیری از اقتصاد کلاسیک، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و...
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه تاریخ و اقتصاد روزنامه «دنیای اقتصاد» به دنبال آن است که در گفت و گو با پژوهشگران و صاحب‌نظران، متون و اسناد اثرگذار دوران مشروطه را بازخوانی کرده و از این رهگذر ضمن بررسی آرا و افکار رهبران این جنبش به چگونگی تاثیرپذیری‌شان از مکتب اقتصاد کلاسیک، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و دیگر جریان‌ها و نحله‌های موثر دوران مدرن بپردازد.
برخی مفاهیم محوری مرتبط با فلسفه سیاسی و جامعه شناسی در دوره مشروطه مشخصا از اندیشه‌های متفکران دوره روشنگری اخذ شده؛ مانند قانون گرایی، حق مردم در برابر حاکمیت، مساوات و عدالت، آزادی نشریات در بیان مسائل اجتماعی و... متفکران ایرانی مانند ملکم خان، طالبوف و نیز علمای مشروطه خواه همانند آخوند خراسانی، میرزای نائینی، شیخ عبدالله مازندرانی در مواجهه با اندیشه های عصر روشنگری دست به تاویل زدند و برخی مقولات مرتبط با عرف و سنت را بازتعریف کردند. میان حکمرانی در سنت ایرانی – اسلامی با صورت مدرن آن تعارضی بنیادین وجود داشت که دستگاه حاکمیت را علیه مشروطه خواهان حق به جانب نشان می داد. با این حال مجلس مشروطه شکل گرفت و برخی نهادهای مدرن مانند بلدیه، بانکداری، اداره کمرگ، و امور مالیه و ... پدید آمدند که از دوران مشروطه تا کودتای سال ۱۲۹۹ و تا روی کار آمدن رضاخان و برچیده شدن حکومت قاجار برخی از مهم‌ترین آرمان های مشروطه خواهان بود. در این دوره نهادهایی شکل گرفت که اقتصاد و ساختار تجاری کشور را متمرکز ساخت و بر خلاف غرب که مدرنیته منجر به تکوین بورژوازی شد در اینجا مدرنیزاسیون از بالا به شکل گیری نهادهای حاکمیتی و کنترلی انجامید. خالصجات و اموال عمومی مصادره شد و حتی در یک تحلیل کل نگر می توان گفت کسانی چون فروغی و علی اکبر داور هم در خدمت آن ساختار و سیستم بودند...
در راستای مباحث ذکر شده صفحه تاریخ و اقتصاد روزنامه «دنیای اقتصاد» از کلیه تاریخ‌پژوهان و علاقمندان به تاریخ دعوت می‌کند تا مقالات خود را برای درج در این روزنامه به پست الکترونیک زیر ارسال نمایند.
[email protected]
پیشاپیش از همراهی شما سپاسگزاریم.
گروه تاریخ و اقتصاد روزنامه «دنیای اقتصاد»
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما