تبعات اشغال جنگ جهانی اول بر اجتماع، اقتصاد و سیاست اصفهان

دکتر مجید تفرشی
شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۰ الی ۱۲
تالار دکتر مهرعلیزاده
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
تبعات اشغال جنگ جهانی اول بر اجتماع، اقتصاد و سیاست اصفهان
بر اساس اسناد منتشر نشده آرشیوهای بریتانیایی
دکتر مجید تفرشی
شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۰ الی ۱۲
تالار دکتر مهرعلیزاده
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما