فولکلور، غذا، هویت فرهنگی و گردشگری

سلسله نشست‌های مسأله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز
چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۷
اصفهان، میدان نقش جهان، عصارخانه شاهی
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
سلسله نشست‌های مسأله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز
با حضور دکتر معصومه ابراهیمی
رئیس موسسه عصر انسان‌شناسی
چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۷
اصفهان، میدان نقش جهان، عصارخانه شاهی
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما