در پاسخ به ادعای انتحال در یک مقاله علمی-پژوهشی

توضیحات مجله تاریخ علم دانشگاه تهران

ویراستار علمی مجله تاریخ علم که مشاور پایان نامه خانم فاطمه رضایی بودند ادعای ایشان درباره انتحال خانم راضیه سادات موسوی از مطالب پایان نامه خود را نادرست خواندند و مطلب زیر را برای روشن شدن موضوع در اختیارمان گذاشتند....

پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
خانم فاطمه رضایی یادداشتی به دفتر مجلۀ تاریخ علم فرستاده اند و در آن مدعی شده اند که مطالب منقول در مقالۀ » گیتی نما: یک قبله نمای متأخر ایرانی( Jām-e Gītī-namā: A late Iranian Qibla-Indicator) نوشتۀ خانم راضیه سادات موسوی، که در شمارۀ اول از دورۀ دوازدهم مجلۀ تاریخ علم )شمارۀ پیاپی ۱۶ ( در صفحات ۱۷ تا ۴۰ بخش انگلیسی منتشر شده است، منحول از پایان نامۀ کارشناسی ارشد ایشان است.
خانم رضایی از پایان نامۀ خود با عنوان رساله در معرفت و طریقۀ ساختن آلات شناخت و ساعات قبله اثر محمدرضا یزدی در اول شهریور ماه ۱۳۹۵ دفاع کرده است. بعد از آن، او مقاله ای با عنوان «محمدهاشم الیزدی و درسنامه ای در محاسبۀ جداول ساعات آفتابی از رسالۀ در معرفت و طریقۀ ساختن آلات شناخت زوال و ساعات و قبلۀ او» در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۵ به مجلۀ تاریخ علم فرستاده است که نظر داوران اصلاح مقاله بوده است اما از تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ جوابی از خانم رضایی به مجله نرسیده است.
متن کامل پاسخ در فایل Pdf ضمیمه یادداشت آمده است.
پس از آن مقالۀ خانم موسوی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵ به مجله فرستاده شده است و پس از گذراندن مراحل داوری هنگام مهیا « و ویراستاری در مجله چاپ شده است. خانم موسوی در پانوشتی در ابتدای مقالۀ خود اشاره کرده اند که
از کار خانم رضایی مطلع شده اند و مدعی هستند که نگاه ریاضی ایشان در توضیح شیوۀ کار قبله نمای » کردن این مقاله یزدی با نگاه تاریخی خانم رضایی متفاوت است و از این رو در هیچ موضعی به پایان نامۀ ایشان رجوع نکرده اند.
آنچه از مقایسۀ دو مقاله میتوان دریافت آن است که دو مقاله حاوی مطالب شترکی نیستند جز آنکه هر دو به محمدرضا یزدی پرداخته اند، همچنین مقایسۀ مطالب مندرج در مقالۀ خانم موسوی و پایان نامۀ خانم رضایی در توضیح شیوۀ کار
قبله نما، مؤید ادعای خانم موسوی است. توضیحات خانم رضایی در بارۀ شیوۀ کار قبله نما در شرح فصل سوم از رسالۀ محمدرضا یزدی محدود است به عرضۀ یک توصیف کلی از آنچه یزدی آورده است و توصیف قبله نمایی که یزدی آن
را ساخته است )ص ۲۰۶ - ۲۱۳ از پایان نامه( اما در مقالۀ خانم موسوی قواعد ریاضی عمل با چنین قبله نمایی توضیح داده شده است و با قواعد معمول محاسبۀ سمت قبله مقایسه شده اند )ص ۱۸ - ۲۸ از مقالۀ خانم موسوی(.

نسخه کامل جوابیه در فایل Pdf ضمیمه جوابیه آمده است.
نظر شما