پیشخوان

ستون سنگی رامجرد

کتیبه‌هایی که حکایت از بند باستانی رامجرد می‌کنند

نویسندگان: حاجیانی، فرخ؛ دورودی، مجتبی
مجله: فصلنامه هوای بیداری، سال اول، بهار ۹۷، شماره اول
آدینه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷