گزارشی از یک مقاله انتحالی

مقاله انتحالی جام گیتی نما چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی تاریخ علم

فاطمه رضایی، دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات
نوشتار پیش رو درباره مقاله انتحالی خانم راضیه سادات موسوی است که در مجله تاریخ علم دانشگاه تهران در دسامبر ۲۰۱۶ ارسال و در فوریه ۲۰۱۷ به چاپ رسیده است. این مقاله تمامی دستاوردها و نتایج از پایان نامه و مقاله فاطمه رضایی است که در شهریور ۹۵ دفاع و به همراه مقالاتی که همزمان با پایان نامه تنظیم و در سپتامبر ۲۰۱۶ از مجله تاریخ علم دانشگاه تهران تاییدیه ارسال دریافت کرده است....

شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

توجه: شبکه مورخان درباره این مطلب صرفاً به اطلاع‌رسانی می‌پردازد. کلیه مسئولیت‌های حقوقی این نوشتار با نویسنده می‌باشد.
نوشتار پیش رو درباره مقاله انتحالی خانم راضیه سادات موسوی است که در مجله تاریخ علم دانشگاه تهران در دسامبر ۲۰۱۶ ارسال و در فوریه ۲۰۱۷ به چاپ رسیده است. این مقاله تمامی دستاوردها و نتایج از پایان نامه و مقاله «فاطمه رضایی» است که در شهریور ۹۵ دفاع و به همراه مقالاتی که همزمان با پایان نامه تنظیم و در سپتامبر ۲۰۱۶ از مجله تاریخ علم دانشگاه تهران تاییدیه ارسال دریافت کرده است.
نگارنده باید متذکر شود از آنجایی که دکتر حنیف قلندری استاد مشاور پایان نامه و نیز عضو مجله تاریخ علم، از جنبه نو بودن پایان نامه اطلاع کافی داشتند و از همان ابتدا در جریان تمامی نتایج و پیشرفت کار آگاهی داشتند و نیز از اینکه نگارنده قبله نمایی (جام گیتی نما از گنجینه شخصی آقای علیرضا ابراهیمی که تا کنون رونمایی نشده در تمام دنیا) در دست داشت که با تایید اساتید راهنما و مشاور و داور پایان نامه به انتخاب موضوع پایان نامه دست زده بود که نتایج آن به جامعه علمی در دنیا معرفی شود.
آنچه مایه تاسف است، اینکه خانم موسوی همانطور که خود در صفحه دوم مقاله اشان ارجاع دادند در نتیجه کار پایان نامه قرار گرفته و دکتر قلندری بر شناخت حق تقدم قبله نما ی یزدی با نسخه کشکول تبریز از طرف نگارنده واقف بودند، متاسفانه با بد اخلاقی در چاپ مقاله نگارنده فرصتی به خانم موسوی جهت چاپ مقاله انتحالی داده شد. نگارنده به مقاله انتحالی چاپ شده اعتراض و در صدد پیگیری حقوقی و قضایی و قانونی است.
فاطمه رضایی
دانشجوی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات
هرچند از مجموع ۲۴ صفحه مقاله جام گیتی نما تمام ۲۴ صفحه یک اثر انتحالی از ۲۴۷ صفحه پایان نامه نگارنده است ولی مواردی به عنوان نمونه در ذیل آورده شده است.
ص ۱۷ عنوان مقاله انتحال : دستاورد پایان نامه و مقاله نگارنده
ص ۱۸ چکیده مقاله انتحال: مضمون چکیده مقاله و چکیده پایان نامه
تمام شکل های مقاله انتحالی: کپی از پایان نامه و فایل مقاله
مضامین یا ادعا های اولین دستاورد یا کپی:
ص۱۸ مقاله انتحال: معرفی زندگینامه یزدی ص ۵۳ پایان نامه
ص ۱۹ مقاله انتحال: روابط معادلات یزدی ص ۳۲ پایان نامه نگارنده
ص۲۰ مقاله انتحال: شکل و توضیحات قبله نمای یزدی ص ۴۱ پایان نامه و مقاله
ص۲۱ مقاله انتحال: شکل و توضیحات ص ۳۰ پایان نامه نگارنده و مقاله
ص ۲۲ وص ۲۳ مقاله انتحال: شکل و توضیحات ومضامین ص ۴۱ و ص ۲۳۶ پایان نامه و مقاله
ص۲۴ وص ۲۵مقاله انتحال: دستاورد پایان نامه که نویسنده ادعای اولین کس در شناخت قبله نمای یزدی درموزه مونیخ آلمان را کرده است . ص ۴۵ پایان نامه و مقاله
ص۲۶ مقاله انتحال: شکل و توضیحات و مضامین ص ۱۳۰ و ص ۲۰۷ پایان نامه و مقاله
ص ۲۷مقاله انتحال: شکل و توضیحات ص ۳۲ پایان نامه
ص ۲۹ مقاله انتحال و ادعای انطباق شعر جام گیتی نما روی آن : شکل و توضیحات و مضامین ص ۴۲ و ص وص ۲۴۱و۱۳۲ دستاورد پایان نامه
ص ۳۰ مقاله انتحال و ادعای اولین نفر دستاورد در قبله نمای آکسفورد: شکل و توضیحات ص ۲۳۶
ص۳۲ و ۳۱ مقاله انتحال: شکل و توضیحات ص ۴۴پایان نامه
ص ۳۳مقاله انتحال: شکل و توضیحات ص ۴۴ پایان
ص ۳۴ تا ۳۹ مقاله انتحال: مضامین و دستاورد های ص ۴۴ پایان نامه و مقاله
ص ۳۹مقاله انتحال: شکل و توضیحات ص ۲۱۶ تا ص ۲۲۲ پایان نامه و مقاله
ص ۴۰ مقاله انتحال: شکل و توضیحات ص ۲۱۶ تا ص ۲۲۲ پایان نامه و مقاله
نظر شما