باستان‌گرایی در نهضت فرهنگی شعوبیه

نویسندگان: گراوند، مجتبی؛ کرمعلی، اکرم؛ یوسف‌وند، فاطمه
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی تاریخ نو، سال ششم، شماره ۱۴

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
دریافت فایل
چکیده:
شعوبیه از نهضت‌های مهم در تاریخ و تمدن اسلامی است. پس از روی کار آمدن امویان اصل بزرگ برابری و مساوات که از زمان پیامبر(ص) و در حکومت علوی (ع) مبنا قرار گرفته بود؛ جای خود را به برتری نژاد عرب بر سایر اقوام و تحقیر موالی و ملل دیگر بخصوص ایرانیان داد. نهضت شعوبیه اولین حرکت در برابر موج برتری جویی اعراب بود و برای رسیدن به اهداف خود مراحلی همچون: حزب عربی، حزب تسویه و نهضت شعوبیه را طی کرد. در این میان نخبگان ایرانی برای تجدید استقلال و احیاء فرهنگ باستانی ایران تلاش نمودند و با اقدامات خود حس ملیت و انتقام را در ایرانیان برانگیختند. شعوبیه برای نشر عقاید خود و تحریک حس ملی ایرانیان اغلب از ابزار شعر و ادبیات استفاده کردند. این مقاله درصد است با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و منابع به بررسی موضوع بپردازد.
واژگان کلیدی: ایران، شعوبیه، باستان گرایی، فرهنگ، اعراب.
منبع: مجله تاریخ نو
نظر شما