موافقتنامه گلستان، قرارداد متارکه جنگ یا عهدنامه قطعى؟

نویسنده: زرگری‌نژاد، غلامحسین
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، سال سوم، بهار ۱۳۹۰، شماره ۸

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵
دریافت فایل
در ۲۹ شوال ه.ق ۱۲۲۸ (۲۵ اکتبر ۱۸۱۳م) در پى ده سال دفاع ایران علیه هجوم قواى روسیه به قفقاز، موافقت نامه اى میان میرزاابوالحسن خان ایلچى و ژنرال روتیشچوف به امضا رسید که از آن زمان تاکنون در آثار محققان و نویسندگان تاریخ معاصر ایران همواره، بى هیچ تردیدى به عنوان عهدنامه اى قطعى میان ایران و روسیه معرفى شده است؛ در صورتی که دست آورد این پژوهش، که با روش تحلیلی و مطابقتی از منابع درجه ی اوّل انجام گرفته، حاکی از آن است که، به رغم باور ریشه دار فوق الذّکر نزد محققان و نویسندگان، موافقت نامه ی گلستان، از منظر مقامات قاجارى آن روزگار، چه فتحعلى شاه و چه عباس میرزا، موافقت نامه اى براى متارکه ی جنگ میان ایران و روسیه بود، نه عهدنامه اى قطعى.
منبع: مطالعات تاریخ اسلام
نظر شما