جامعه روستایی‌ ایران با تکیه بر تاریخ میانه

نویسندگان: یوسفی‌فر، شهرام؛ حسن‌زاده، اسماعیل
مجله: ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال ۱۳۸۷، شماره ۱۲۳

پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵
دریافت فایل
محور‌ این مقاله، تاریخ میانه است که با نظر دقیق دکتر ‌یوسفی‌فر، در گفت و گوی‌ این مقاله، بنا بر‌ این شد به بررسی جوامع روستایی‌ ایران در دوره‌ی میانه بپردازیم. بحث را از چرایی توجه به روستا و پیشینه‌ی تاریخ روستا آغاز می‌کنیم. همان طور که می‌دانید اگر چه بیشتر درآمد اقتصادی‌ ایران از کشاورزی بوده است و روستانشینی در‌ این کشور بسیار گسترده‌تر از شهرنشینی، ولی در تاریخ، البته به معنای مکتوب آن، کمتر روستا و روستانشینی مورد توجه قرار گرفته است. برای ورود به بحث، اولین مطلب ضرورت و اهمیت پرداختن به‌ این مبحث است. سپس از منابع ‌این موضوع و پیشینه و تحولات مرتبط با آن می‌گوییم. قسمت نهایی بحث نیز چگونگی ورود به بحث و روش شناسی روستا در تاریخ نگاری خواهد بود. بخش آخر را با تعاریف مفاهیمی‌ چون روستا، ده، قریه، دهقان و... آغاز خواهیم کرد
منبع: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
نظر شما