اسنادی درباره تاریخ مشروطه ایران

تلگراف‌های بین علما و سلطان وقت محمدعلی شاه و رجال درباری

نویسنده: گلبن، محمد
مجله: ماهنامه بررسی‌های تاریخی، سال ۱۳۴۹، شماره ۲۷
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵
دریافت فایل
هرچه بر عمر مشروطیت ما می‌گذرد آنهائی که هنوز از‌ آن روزهای پرجوش‌وخروش‌ خاطره‌ها و داستانهائی بیاد دارند کم‌کم رخ در نقاب خاک می‌کشند و نیز‌ با مرگ بعضی از‌ آنان‌ که‌ خود دست‌اندرکار مشروطه‌ بوده‌اند خاطره‌های بسیاری است‌ که برای همیشه از میان میرود، زیرا هنوز کسانی هستند که‌ میتوان آنان را یادگارهای‌ انقلاب مشروطه بشمار آورد و چون با از میان‌ رفتن این‌ یادگارهای زندهء دوران مشروطه، قسمت بزرگی از مدارک تاریخ‌ نهضت ملی ایران که خاطرات‌ آنها باشد،نیز از دست‌ میرود، بجاست که لااقل بجمع‌آوری و ثبت مدارک مکتوب پراکنده آن‌ دوره‌ اقدام شود و هرکس‌ در حد امکان خود آنچه از اسناد و مدارک مربوط به این دوره را می‌شناسد و یا در دسترس دارد در معرض استفاده عموم قرار دهد تا روزی از‌ جمع‌ آنها، تاریخ صحیح و کامل مشروطیت را بتوان فراهم کرد.بدین لحاظ، من بر خود لازم دیدم مجموعهء کوچکی را که در اختیار دارم و خود مربوط بگوشه‌ای‌
از تاریخ انقلاب‌ مشروطیت‌ ایران در دسترس محققان و پژوهندگان تاریخ‌ مشروطه ایران قرار دهم.
منبع: مجله بررسی‌های تاریخی
نظر شما