پناهندگی سیاسی در دوره صفویه

با تکیه بر پناهندگی خوانین خوارزم و مرو به دربار شاه عباس اول

نویسندگان: رازنهان، محمد حسن؛ بیاتی، هادی؛ بیطرفان، محمد
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ فرهنگی، سال چهارم، شماره پانزدهم، بهار ۹۲

یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
دریافت فایل
هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل پناهندگی خوانین خوارزم و مرو به دولت صفوی و واکاوی تأثیرات این پناهندگی‌ها، در روابط دولت صفوی با اوزبکان است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که در این دوره، برخی از خوانین خوارزم و مرو، به علت سیاست توسعه‌طلبانه‌ی سلاطین اوزبک، از بیم جان و به امید یافتن متحد و بازیابی قدرت، به دربار ایران روی آوردند. شاه عباس اول از این فرصتِ پیش آمده نهایت استفاده را برد؛ به طوری که با دخالت در نزاع‌های درونی حکام اوزبک، حاکمیت و نفوذ سیاسی ایران را بر مرزهای شرقی و خراسان احیاء کرد. این سیاست شاه عباس، در استفاده از فرصت‌ها، برای ایجاد رابطه‌‌ی دوستانه با امیران اوزبکان عربشاهی منطقه خوارزم در کاهش حملات بعدی اوزبکان شیبانی به ایران، نقش بارز داشته است.
نظر شما