مورخان منتشر می‌کند: «هرسین در سطور رنگ پریده»

تاریخ هرسین در دوره قاجار

کتاب هرسین در سطور رنگ پریده (تاریخ هرسین در دوره قاجار) منتشر می شود....

یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
هرسین یکی از شهرهای مهم استان کرمانشاه با تاریخی کهن است که به دلیل فقر منابع تاریخی تاکنون کمتر مورد توجه تاریخ‌پژوهان قرار گرفته است. اندک پژوهشگرانی‌ که تاکنون به تاریخ این دیار پرداخته‌اند؛ به دلیل کمبود منابع تنها به معرفی آثار تاریخی آن دست زده‌اند یا براساس چند سند خاندانی اشاره‌هایی به برخی رویدادهای مهم دورۀ قاجار داشته‌اند.
«هرسین در سطور رنگ‌پریده» همانطور که از نام آن پیداست کوششی در جهت توصیف و تحلیل اوضاع سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی هرسین در دورۀ قاجار بر اساس اسناد تاریخی موجود در سه آرشیو «سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران»، «مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی» و «مرکز اسناد وزارت امور خارجه» است. این کتاب تالیف امین محمدی دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی است که به زودی چاپ اول آن در انتشارات مورخان در ۴۰۰ صفحه منتشر می شود.
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما