انتشار کتاب استبداد منور توسط نشر تخصصی مورخان

حسن رجبی فرد؛ تهران؛ نشر مورخان؛ ۱۳۹۷

کتاب استبداد منور در مطبوعات ایران به بررسی زمینه‌های تاریخی پیدایش نظریه استبداد منور در دوره مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه می‌پردازد. نویسنده ضمن بررسی و نقد مطبوعات منتشر شده در کشورهای آلمان، مصر و ایران، به ارزیابی عملکرد مطبوعات مخالف استبداد منور و نقد این نظریه می‌پردازد. به نظر وی ضعف جامعه مدنی ایران و نهادهای برآمده از آن، علت اصلی حاکمیت جریان طرفدار استبداد منور در کشور بود و با تأکید بر انتخابات مجلس پنجم، مجلس مؤسسان و خلع سلطنت قاجاریه، تجدد آمرانه را به‌عنوان یکی از اشکال توسعه جوامع مورد نقد و بررسی قرار میدهد....
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
رویارویی ایرانیان با تمدن جدید غرب که جدی‌ترین آن جنگ‌های ایران و روس بود ساختارهای سنتی ایران را با چالشی عظیم مواجه کرد. کشور با مسائلی روبرو شد که در تاریخ آن سابقه نداشت. از همان زمان نخبگان و گروه‌های مختلف جامعه در صدد پاسخگویی به این بحران‌ها برآمدند. تلاش برای رویارویی با این تمدن و نحوه اخذ آن منجر به فراهم آمدن رویکردها و جریانات فراوان در جامعه شد. اصلاحات عباس میرزا، امیرکبیر و سپهسالار پاسخ جریان حاکم بود که درصدد توسعه از بالا بودند؛ اما با ناکام ماندن این اصلاحات و بر اثر عوامل دیگر انقلاب مشروطه رخ داد. این انقلاب سعی کرد پاسخی متناسب با این مسائل و بحران‌ها ارائه دهد. با استقرار حکومت مشروطه تلاش برای برپایی حکومت مقتدر آغاز شد، اما از همان ابتدا این انقلاب با بحران‌هایی مواجه شد که هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی در آن نقش داشتند. این بحران‌ها مانع برقراری حکومت مقتدر و مرکزی شدند. با اولتیماتوم روسیه در مجلس دوم بحث ضرورت تشکیل حکومت مقتدر و متمرکز توسط وثوق‌الدوله مطرح شد و در سراسر دوران سه‌ساله نیابت ناصرالملک برای برپایی چنین حکومتی تلاش‌هایی صورت گرفت. با آغاز جنگ جهانی اول و بحران‌هایی که حاصل این جنگ بود گروهی از نخبگان و جریان‌های سیاسی جامعه راه پایان دادن به این بحران‌ها را ظهور حکومتی مستبد و مقتدر دانستند. در دوره دوم وثوق‌الدوله تا حدودی به این هدف جامه عمل پوشانده شد اما با برکناری وثوق‌الدوله ناکام ماند. به همین دلیل مطبوعات این جریان سعی کردند ضمن ناکارآمد دانستن نظام مشروطه و خطر تجزیه ایران، زمینه را برای روی کار آمدن چنین دیکتاتوری فراهم آورند؛ اما بخش اعظم جریان‌های سیاسی جامعه کماکان به نظام مشروطه و آرمان‌های آن وفادار ماندند. البته این به معنای مخالفت با حکومت مقتدر و مرکزی نبود بلکه آن‌ها در عین حال که از اقتدار و تمرکز حکومت حمایت می‌کردند مخالف استبداد و دیکتاتوری بودند و این مسائل را در مطبوعات ارگان‌های خود انعکاس دادند. هرچند که جریان حامی استبداد منور توانست با قدرت گیری رضاخان جایگاه خود را تثبیت کند و به گفتار غالب نوسازی تبدیل شود. از آنجایی که مطبوعات در این دوران بازتاب دهنده فضای حاکم بر فکر و عمل جامعه بودند و نمایندگان دو جریان مذکور در این حوزه بسیار فعال بودند، بنابراین ناگزیر به شناخت آن¬ها هستیم.
نظر شما