انتشار کتاب «اندرز، دین و اسطوره»

جستاری در اندرزها، وصیت ها، حکایت ها و ...

متون اخلاقی و اندرزها مشخصه بارز ادبیات پارسی میانه بشمار می روند که بر ادبیات پس از اسلام نیز تاثیر بسزایی داشته اند. کتاب حاضر جستاری است در اندرزها، وصیت ها، حکایت ها، روایت ها، کلمات قصار و اشعاری که از وحدت معنا یا وحدت غرض در ارتباط با پاره ای مفاهیم و مظاهر عینی زندگی اعم از عقیدتی ، اخلاقی، اجتماعی برخوردارند...
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶
‍متون اخلاقی و اندرزها مشخصه بارز ادبیات پارسی میانه بشمار می روند که بر ادبیات پس از اسلام نیز تاثیر بسزایی داشته اند. کتاب حاضر جستاری است در اندرزها، وصیت ها، حکایت ها، روایت ها، کلمات قصار و اشعاری که از وحدت معنا یا وحدت غرض در ارتباط با پاره ای مفاهیم و مظاهر عینی زندگی اعم از عقیدتی ، اخلاقی، اجتماعی برخوردارند‌. در این پژوهش از منابع اسلام بطور شاخص از کلام الهی و نهج البلاغه و از منابع کهن هم از متون اخلاقی، دینی، اسطوره ای واندرزها بهره برده شده است که با تآمل در دیدگاه ها ونقطه نظرهای ارائه شده، مشابهت آشکاری به چشم می خورد. اما انگیزه نگارش بحث و عرضه نظرات از منابع گوناگون مبتنی برموضوعاتی مرتبط با انسان و اجتماع و جهان هستی و فرجام شناسی و ...است که همه در راستای بیداری و رستگاری انسان است.
نام کتاب: اندرز، دین و اسطوره
نام مولف: مهرانگیز کیانی
ناشر: آرنا
نظر شما