فراخوان مقاله «دوفصلنامه تخصصی تاریخ‌نامه انقلاب»

صاحب امتیاز پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

اساتید و پژوهشگران حوزه تاریخ انقلاب اسلامی می‌توانند مقالات خود را به سامانه مجله تاریخنامه به این آدرس http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir ارسال کنند.
لازم به ذکر است حق‌الزحمه تحریر به صاحبان اثر پرداخت می‌شود....
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶
فصلنامه تخصصی تاریخ نامه انقلاب که پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی صاحب امتیاز آن است دکتر محسن بهشتی سرشت مدیرمسئول و ‌دکتر علیرضا ملایی توانی سردبیر و دکتر سید محمود سادات مدیر اجرایی این فصلنامه هستند‌. اعضای هیئت تحریریه این فصلنامه دکتر غلامحسین زرگری نژاد، دکتر حسین مفتخری، دکترمرتضی نورایی، دکتر محسن بهشتی سرشت، دکتراسماعیل حسن زاده، دکترحسن حضرتی، دکترعلیرضاملایی، دکترحمیدبصیرت منش، دکترسیدمحمود سادات و‌ دکتر فاطمه طباطبایی می‌باشند. مترجم مجله دکتر صدرالدین موسوی وکارشناس مجله زهره پرنیان هستند. شماره اول این دو فصلنامه تخصصی مشتمل بر مقالات تخصصی توسط پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی بچاپ رسیده است.
اساتید و پژوهشگران حوزه تاریخ انقلاب اسلامی می‌توانند مقالات خود را به سامانه مجله تاریخنامه به این آدرس http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir ارسال کنند.
لازم به ذکر است حق‌الزحمه تحریر به صاحبان اثر پرداخت می‌شود.
منبع: اختصاصی مورخان
دیدگاه

مریم
سلام فصلنامه ، مقالات مربوط به دوره رضاشاه را قبول می کند؟
آدینه ۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۸
نظر شما