سلسله نشست‌های نگاه تمدن محور به تاریخ

انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند
فروردین و اردیبهشت ۹۶

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بنیاد ایرانشناسی: اولین جلسه نشست‌های کتاب‌خوانی

بنیاد ایرانشناسی، دفتر منطقه‌ای زاگرس برگزار می‌کند
زمان: سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹
مکان: نهاوند، خیابان آزادگان، کتابخانه تخصصی ایران‌شناسی نهاوند

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

همایش «مشروطیت در اصفهان به روایت اسناد»

مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک های اسنادی ایران برگزار می کند
به مناسبت ۱۱۰ سالگی جنبش مشروطیت

یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

نقشه ها و اطلس‌های تاریخی

گروه جغرافیای تاریخی پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می‌کند
سخنران: مهندس محمدرضا سحاب

آدینه ۶ اسفند ۱۳۹۵