چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

مبانی مشروعیت نهاد حکومت در ایران

نویسنده: شایسته، فریدون
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

کتیبه بیستون و جای‌نامِ پَرگَ

نویسندگان: حاجیانی، فرخ؛ دورودی، مجتبی
آدینه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

عملیات جاسوسی شوروی در ایران در دوره رضاشاه

نویسندگان: ملک‌زاده، الهام؛ الله جانی، علی
مجله: دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات اوراسیای مرکزی، سال پاییز و زمستان ۱۳۹۶، شماره ۲ دوره ۱۰
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

ستون سنگی رامجرد

نویسندگان: حاجیانی، فرخ؛ دورودی، مجتبی
مجله: فصلنامه هوای بیداری، سال اول، بهار ۹۷، شماره اول
آدینه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

زمینه های تاریخی فروپاشی نظم سلطانی و کاهش مقبولیت حکومت پهلوی دوم

نویسندگان: گراوند، مجتبی؛ سوری، ایرج؛ سوری، محمد علی
مجله: فصلنامه سیاست، سال چهارم، شماره سیزدهم
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

بررسی مفهوم ایزدبانوی خراسان در متون دوران میانه

نویسندگان: دورودی، مجتبی؛ قیصری، میثم
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶