سیاست در چرند و پرند دهخدا

نویسنده: یزدانی، سهراب
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی مجله تخصصی گروه تاریخ دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۸، شماره پیاپی چهارم
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶

آداب ازدواج ایرانیان در دوره قاجار

نویسندگان: منصوربخت، قباد؛ حسینی، معصومه
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی خردنامه، سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴، شماره ۱۵
دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

نگاهی به نشریۀ ندای زنان

نویسنده: باقری، الهه
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

باستان‌گرایی در نهضت فرهنگی شعوبیه

نویسندگان: گراوند، مجتبی؛ کرمعلی، اکرم؛ یوسف‌وند، فاطمه
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی تاریخ نو، سال ششم، شماره ۱۴
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵

بررسی نقش اندیشه های سوسیالیستی در ناکامی جنبش جنگل

نویسنده: صادقی، منیره
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی تاریخ نو، سال ۱۳۹۵، شماره ۱۵
پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵

بررسی روابط اسپهبدان مازندران و شیعیان امامیه

نویسندگان: رمضانپور، محمد؛ قاضی‌پور شیروان، طاهره؛ باغانی خانلق، معصومه
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی تاریخ نو، سال ششم، شماره ۱۴
یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

تأملی درباره ایران

نویسنده: طباطبایی، سید جواد
مجله: فصلنامه ناقد، سال ۱۳۸۵، شماره ۲
دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵

در تکاپوی تأسیس حکومت دینی

نویسنده: طرفداری، علی‌محمد
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی تاریخ اسلام،، شماره ۲ دوره ۱۷
شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

نمونه‌هایی از گروش غیریهودی‌تباران به یهودیت در جهان باستان

نویسنده: کوزه‌گر، اردلان
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی جندی شاپور، سال اول، شماره ۴
آدینه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

طالبوف، غرب و تجدد

نویسنده: رحمانیان، داریوش
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال ۱۳۸۶، شماره ۲ دوره ۵۸
پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵