جایگاه و ساختار منصب کدخدا در مدیریت روستایی ایران

نویسندگان: یوسفی‌فر، شهرام؛ جنگجو، شهناز
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای تاریخی، سال ششم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۳
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

کنکاشی در روابط نهضت جنگل و روسیه

نویسندگان: علیپور، مجید؛ علیزاده، محمد حسین؛ خاتمی، مسعود
مجله: فصلنامه علمی - تخصصی تاریخنامه خوارزمی، سال سوم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۵
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

واکنش و عملکرد قاجارها در تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی

نویسندگان: منصوربخت، قباد؛ هاشمی، محمد محمود
مجله: دوفصلنامه علمی - پژوهشی تاریخنامه ایران بعد از اسلام، سال سوم، شماره ۶ - بهار و تابستان ۱۳۹۲
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵