دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

ساخت بنای یادبودِ شهیدان جنگ‎های روس با ایران در قبرستان تاریخی جُلفا ضروری است

سلطانی احمدی، دبیر همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «کتاب توسعه و بازار در برابر پوپولیسم»

با نگاهی به تجربه حکومت آلنده در شیلی
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

گزارش نشست «خط‌های رایج در ایران باستان»

دومین نشست از سلسله نشست‌های حوزه‌ی ایران باستان
پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶

مورخان منتشر کرد

چکیده مقالات همایش ملی بازتاب و پیامدهای قرارداد گلستان و ترکمانچای
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶

معرفی کتاب تاریخ خاندان آل مذکور

پژوهشی جامع از محقق بوشهری، علیرضا مظفری‌زاده
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶